Haiku L – 44 inch Haiku Black, Hybrid Resin Airfoils LED 2700K

$779.00

Warehouse Inventory

SKU: FR112C-U1H00-3L00-09258-258P610 Categories: , ,